Welkom leesmevoor lezer!

Registreer jezelf (Ontdek de voordelen)  |   Wachtwoord vergeten?

Frokkie en Lola
Het leukste h鷖dier

Frokkie en Lola mogen een huisdier van papa en mama. Maar welk dier is het leukst? Welk dier zouden ze kiezen?
Welk dier vind jij eigenlijk het allerleukst? En waarom? Fries gesproken.

Auteur: Karin Luttenberg
Illustrator: Karin Luttenberg
Verteld door: Tamara Schoppert
Vertaling: Tsjebbe Hettinga

Deel deze site met je vrienden en vertel hoe leuk voorlezen is!

Om dit digitale prentenboek "Het leukste h鷖dier" op leesmevoor.nl te kunnen voorlezen heb je de laatste Flash speler nodig,
die je hier gratis kunt ophalen:
Get Adobe Flash player

frokkie

17 maart 2020, 12:12

Frokky en Lola meie in h煤sdier fan heit en mem.
Mar hokker bist fine se it leukste?
Sille wy in h没n kieze? seit Lola.
Mei in h没n kinst moai boartsje.
Dan leare wy him poatsjes jaan en in bal fange.
Mar in h没n moatst 煤tlitte.
Wol trije kear op in dei.
Ek as it reint.
Of wy kieze in m没s, seit Frokky.
Dy kinne wy dan allegear keunstkes leare.
Dan wurdt it in echte sirkusm没s.
Mar mem is benaud foar m没zen.
Se doart al net mear troch de h没s te rinnen.
Mmm, dat is dus ek net in goed idee.
Wat tochtsto fan in kat, Lola?
Dy kinst sa lekker oankr没pe.
In kat siket graach in waarm plakje op.
Se sliept it leafst de hiele dei.
Net sa gesellich dus!
In knyn liket ek wol aardich, seit Lola.
In knyn is lekker s锚ft en wollich.
As it fan mem mei dan litte wy him
yn 'e keamer omhippe.
Mar wat tochtst fan al dy keuteltsjes.
Dy moatte Frokky en Lola allegear opromje.
It hok moat altyd goed skjin bliuwe.
Sille wy in f没gel kieze?
In f没gel kin hiel moai fluitsje.
Wat fynst d锚r fan, Frokky?
In f没gel moat altyd yn in koaike sitte.
Oars fljocht de f没gel fuort.
Lang om let witte Frokky en Lola it.
Se kieze in fisk.
Dy swimt fleurich yn 'e r没nte.
Dy hoechst allinne mar wat iten te jaan.
Wetter d锚r hat de fisk net te min fan.
In namme hawwe se ek al betocht, Blubke!

Plaats een reactie

Lees voordat je een reactie plaatst onze nettiquette.

Frokkie en Lola - Het leukste h鷖dier
Link: www.leesmevoor.nl/frokkie-en-lola/het-leukste-h鷖dier.htm


Frokky en Lola meie in h鷖dier fan heit en mem.
Mar hokker bist fine se it leukste?
Sille wy in h鹡 kieze? seit Lola.
Mei in h鹡 kinst moai boartsje.
Dan leare wy him poatsjes jaan en in bal fange.
Mar in h鹡 moatst 鷗litte.
Wol trije kear op in dei.
Ek as it reint.
Of wy kieze in m鹲, seit Frokky.
Dy kinne wy dan allegear keunstkes leare.
Dan wurdt it in echte sirkusm鹲.
Mar mem is benaud foar m鹺en.
Se doart al net mear troch de h鹲 te rinnen.
Mmm, dat is dus ek net in goed idee.
Wat tochtsto fan in kat, Lola?
Dy kinst sa lekker oankr鹥e.
In kat siket graach in waarm plakje op.
Se sliept it leafst de hiele dei.
Net sa gesellich dus!
In knyn liket ek wol aardich, seit Lola.
In knyn is lekker s阥t en wollich.
As it fan mem mei dan litte wy him
yn 'e keamer omhippe.
Mar wat tochtst fan al dy keuteltsjes.
Dy moatte Frokky en Lola allegear opromje.
It hok moat altyd goed skjin bliuwe.
Sille wy in f鹓el kieze?
In f鹓el kin hiel moai fluitsje.
Wat fynst d阹 fan, Frokky?
In f鹓el moat altyd yn in koaike sitte.
Oars fljocht de f鹓el fuort.
Lang om let witte Frokky en Lola it.
Se kieze in fisk.
Dy swimt fleurich yn 'e r鹡te.
Dy hoechst allinne mar wat iten te jaan.
Wetter d阹 hat de fisk net te min fan.
In namme hawwe se ek al betocht, Blubke!

Tekst: Karin Luttenberg
Illustraties: Karin Luttenberg

Op leesmevoor.nl gepubliceerd met toestemming van de rechthebbenden.
Alle rechten voorbehouden.

Volg ons op Twitter, Facebook of Google+ voor het laatste nieuws over de site en onze digitale prentenboeken.

De Friese vertalingen van onze digitale prentenboeken zijn mogelijk gemaakt door de provincie Friesland. Dank!

Je hebt je nog niet geregistreerd !

Registreer je en ontvang een bericht als we een nieuw prentenboek hebben gemaakt.

We hebben nog een heleboel nieuwe verhalen en functionaliteit in petto!

Ontdek alle voordelen van een registratie.